„Astronomie a parapsychologie se nevylučují.“ aneb rozhovor s Jiřím Kultem

Jiří Kult je členem UFO klubu Záblesk

Dobrý den milí čtenáři. Dnes Vám přináším, dle mého názoru velice zajímavý rozhovor s badatelem a záhadologem Jiřím Kultem. Pan Kult je opravdu velice zajímavá osobnost, a proto jsem ho požádal o rozhovor. S radostí pro mě nabídku přijal!

Dobrý den pane Kulte.

Mám velkou radost, že jste mi vyhověl s nabídkou rozhovoru, a proto bych Vás na začátek poprosil, kdybyste se našim čtenářům v krátkosti představil.

Vystudoval jsem chemii a právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Soukromě jsem studoval němčinu, francouzštinu a angličtinu a složil státní zkoušky. Absolvoval jsem také řadu krátkodobých i dlouhodobých odborných kursů v nejrůznějších oblastech. Pracoval jsem v  oblasti technické normalizace fotochemických výrobků a zároveň jsem byl předsedou mezinárodní skupiny východoevropských zemí pro normalizaci v této oblasti a čs. expertem v ISO/TC 42 Photography. Tolik k mé profesní dráze.

Mým hobby jsou vedle astronomie a meteorologie především záhady v nejširším slova smyslu.

 

V oblasti záhadologie se pohybujete již dlouhou dobu, ale jak jste se vlastně dostal k tomuto oboru?

Dětství jsem prožil na venkově a zajímala mne příroda a zejména astronomie a meteorologie a později také chemie. Televize tehdy nebyla a sousedé se za vlahých letních večerů setkávali „na kus řeči“ na ulici a za podzimních večerů pak při draní peří. A tam jsem slýchal různé tajemné a „duchařské“ příběhy.

V 15. letech jsem začal docházet na místní lidovou hvězdárnu a jako její spolupracovník jsem byl vyslán do kursu astronomie. Tam jsem vyslechl přednášku o Einsteinově teorii relativity, což otřáslo mou představou vesmíru v pojetí Newtonovy fyziky. Už tehdy jsem se dověděl o problematice UFO a kupodivu i materialisticky myslící spolupracovníci hvězdárny se klonili k názoru, že se nejspíš jedná o umělé mimozemské objekty.

Také se mi dostala do rukou kniha B. Kafky: Nové základy experimentální psychologie dokumentující autorovy parapsychologické výzkumy.

Camille Flammarion

A zejména to byly knihy C. Flammariona, zakladatele francouzské astronomické společnosti a usilovného badatele v oblasti parapsychologie. Tento autor byl mezi zájemci o astronomii velmi oblíbený pro svá poeticky psaná díla, a jelikož jsem studoval francouzštinu, opatřil jsem si řadu jeho knih v originále, která mě fascinovala. A také jsem pochopil, že astronomie a parapsychologie se nevylučují.

Četl jsem také knížky o dávných kulturách, starověkém Egyptě, Sumerské říši, antickém Řecku a Římě a také o jihoamerických civilizacích. Mé zaměstnání mi umožnilo dostat se i za komunistické totality do svobodného světa. A tak jsem vždy něco ušetřil na dietách, abych si mohl koupit nějaké knížky u nás nedostupné.

Po pádu totality v Listopadu 1989 se situace uvolnila, přestala působit cenzura a přísun informací ze světa nebyl omezen. Začaly vznikat různé kluby a spolky lidí zajímajících se o záhady a sám jsem se stal členem některých z nich. Navázal jsem kontakty se zahraničními specialisty, zejména z Francie a v r. 2005 jsem byl dokonce pozván na První evropské ufologické setkání v Châlons-en-Champagne ve Francii. Tam se mi jako jedinému účastníku z postkomunistických zemí dostalo té cti, že jsem v hodinové přednášce  mohl publikum seznámit s historií a stavem záhadologie v naší zemi. Blíže se o této významné akci lze dočíst ve Zpravodaji UFO Klubu Záblesk č. 8 na http://www.zablesk.tym.cz/zp/zp8.pdf

 

Vím o Vás, že jste poměrně silně zaujat do parapsychologie. Co Vás na této oblasti záhadologie tolik fascinuje a popřípadě ji našim čtenářům krátce představte.

Na parapsychologii mě přitahuje to, že doplňuje obraz světa za hranice vytvářené tzv. pozitivní vědou, tedy toho co lze zvážit, změřit a vypočítat a dokonce i jen pochopit naší logikou. Parapsychologie dokumentuje, zkoumá a vysvětluje jevy, považované jinak za projevy božských nebo ďábelských sil a duchů nebo za pouhé klamy a podvody. Jde o jevy jako je telepatie, jasnovidectví, přínosy předmětů „odnikud“ (materializace), předvídání a mnohé další fenomény. I když jejich reálnost byla mnohokrát prokázána pozorováním a experimenty, jsou zdánlivě v rozporu s pozitivní vědou a naším rozumem a připadají nám spíš jako zázraky. O předmětu parapsychologie se lze více dočíst např. v článku přeloženém z francouzštiny: P. Catala: Situace ve vědecké parapsychologii: bilance a perspektivy, na    http://www.zablesk.tym.cz/zp/zp13.pdf

Vážnější zájemci mohou sáhnout po bohaté literatuře, zejména doporučuji obsáhlou knihu (více jak 900 stran) přeloženou z francouzštiny: Charles Richet: Pojednání o metapsychice. Autorem je profesor na pařížské lékařské fakultě, vedoucí fysiologické laboratoře a nositel Nobelovy ceny za objev alergie. Toto dílo je ve Francii stále považováno za bibli parapsychologie.

Věnujete se také výzkumu tzv. agrosymbolů, jež široká veřejnost zná spíše pod pojmem „kruhy v obilí“. Jakožto jeden z členů UFO klubu Záblesk máte poměrně kvalitní informace o tomto fenoménu na území České republiky. Jaké jsou Vaše závěry za poslední léta? Máte nějakou teorii vzniku?

Agrosymboly se často označují jako „cc“ od „crop circles“ (kruhy v obilí), i když to jsou často i složité obrazce v obilí nebo i v jiných plodinách.

Pomiňme to, co je prokazatelně dílem tzv. cirklmejkrů. Nemusí to být vždy pouze projev pubertální nedospělosti, ale třeba také něco jako jsou sprayové grafitti. Znám pouze jediný případ, kdy jistá skupina dopředu oznámila místo a přibližnou dobu vytvoření obrazce a jeho nákres dokonce předem zveřejnila. Jinak jsem nikdy neviděl žádný fotografický nebo jiný záznam dokumentující tvorbu konkrétního obrazce.

V tzv. pravých cc nejsou obilky pošlapané a polámané, ale ohnuté, často v jisté výšce nad zemí, složitě spletené a jsou na nich prokazatelné změny, jakých lze dosáhnout působením mikrovlnného záření v mikrovlnné troubě. Některé cc jsou velmi složité a přesné. I když dávám v noci přednost teplé posteli před vyšlapáváním kruhů ve vlhkém obilí, snažím se obvykle představit si, jak bych při tom asi postupoval: v noci a potmě, bez světel, která by přilákala zvědavce a zejména majitele pole. Některé cc by zjevně nebylo možné vytvořit bez navigace ze vzduchu.

Existuje řada hypotéz vysvětlujících vznik cc. Sám se domnívám, že jednotlivé cc mohou mít různý původ. Nemusí jít pouze o fantasticky znějící hypotézy, podle nichž si prý tak mimozemšťané označují určitá místa na Zemi. Polští kolegové přišli se zajímavou hypotézou, že některé cc, zejména v okolí Wylatowa mohou být dílem mimozemských civilizací, které tak lákají do cc určitý typ lidí, kteří jsou vhodní pro telepatické spojení. Může nás napadnout analogie, jako když vhodíme do mraveniště kostku cukru a sledujeme chování mravenců. Jiné hypotézy považují cc za určitá poselství. Cc se často vyskytují na místech archeologicky zajímavých nebo tam, kde jsou nějaké geofyzikální anomálie. Napadla mne hypotéza, že některé cc mohou být vedlejším efektem pozemského nebo i mimozemského přenosu nějaké energie nebo informace, která na vhodném místě indukcí vykopíruje určitý obrazec.

CC se objevují i v jiných plodinách, např. v řepce. Vzpomínám si, jak ještě za svobodna na procházkách se svou budoucí ženou v okolí Hronova jsme nacházeli velice pravidelné kruhy o průměru půl až do několika metrů tvořené spirálovitě stočenou trávou. Podle místních lidí to prý působí větrné víry, ale mě už tenkrát napadlo podle umístění a charakteru cc, že by to mohlo nějak souviset s geologickými a geofyzikálními vlastnostmi podloží.

 

Kdysi jste mi popisoval zvláštní zážitky, které jste prožil. Mohl by jste je podat i našim čtenářům? (Mám na mysli onoho pána na ulici, který byl již od rána po smrti, nebo případ podobný telekinezi – tuším, že se Vám vysunula knih z police)

První příběh se týká známého pána, kterého jsem spatřil na ulici za bílého dne několik hodin po jeho smrti, o níž jsem nevěděl. Článek lze nalézt pod názvem Zesnulý se přišel rozloučit na http://www.zahady.cz/index.php?strw=od&id=5

Druhý případ se mi stal v Londýně na Trafalgar square v domě knihy. Vyhledal jsem oddělení knih z oblasti mého zájmu. Podél zdí byly regály s knihami a uprostřed ještě jeden nižší oboustranný regál vysoký asi 1,5 m, takže přes něj bylo vidět na druhou stranu. Četl jsem si názvy knih na hřbetu, když tu náhle jedna z knih se pomalu vysunula asi o 3 cm směrem ke mně. Zíral jsem na to udiveně a zprvu jsem se domníval, že na druhé straně někdo zasunul nějakou jinou knihu a tím ji proti mně vysunul. Avšak na druhé straně nikdo nebyl!!! Jediné vysvětlení, které mne napadlo je telekinese. Avšak kdo ji mohl vyvolat? Když tam nikdo jiný nebyl tak snad já? Nikdy jsem u sebe nepozoroval podobné schopnosti. Knihu jsem si samozřejmě koupil, když se mi „sama nabídla“. Jmenuje se Journeys Out Of The Body (cesty mimo tělo) a autorem je Robert. A. Monroe. Mám ji stále ve své knihovně.

Nemyslím si, že by mne snad paranormální jevy z nějakých důvodů „vyhledávaly“ víc než jiné lidi. Jenom jim věnuji pozornost. Podle skeptické „logiky“ to, co pozitivní věda neumí vysvětlit, neexistuje, a tak takový jedinec dané pozorování prostě popře sám před sebou a vytěsní ho z paměti.

 

Jste také členem české exopolitiky, která má velice dobře propracované webové stránky a pravidelně na ně přináší mnohdy až neuvěřitelné články. Zastáváte tedy názor, že světoví političtí činitelé mají nějaké informace o mimozemské přítomnosti na této planetě, nebo dokonce jsou s mimozemskými bytostmi v kontaktu?

Již dlouho se pozorují na obloze jevy označované UFO (neurčené letící objekty), z nichž asi 6% (francouzské prameny uvádějí až 14 %) jsou jevy dobře pozorované a zdokumentované odborníky (letci), zaznamenané radary a fotograficky a vykazující chování, které se vymyká běžným zkušenostem: náhle se objeví a zmizí, změny směru pohybu a rychlosti v rozporu s našimi fyzikálními znalostmi atd. Existují i neuvěřitelná svědectví lidí různé náboženské víry i bezvěrců z celého světa o přímém setkání s mimozemskými objekty a bytostmi a dokonce o tzv. „únosech do UFO“. Toto vše jednoznačně svědčí pro to, že se jedná o mimozemské objekty a bytosti nebo dokonce o naše potomky cestující v čase nazpět. Existují také více či méně jasné indicie, že některé vlády s těmito bytostmi byly a jsou v kontaktu.

Ozbrojené složky Velké Británie a Francie v minulých letech odtajnily a zveřejnily velké množství dokumentů týkajících se UFO.

 

Jaký pohled máte na známý Projekt Odhalení (Disclosure)? Kdyby se Vám naskytla možnost podílet se na podobné činnosti u nás, přijal byste tuto nabídku?

Česká exopolitická skupina pro exopolitiku se obrátila na některé vojenské a veřejné činitele ve věci dokumentace pozorování UFO, ale prý žádné takové záznamy neexistují a tato oblast je předmětem zájmu pouze dobrovolných občanských sdružení. Samozřejmě existuje množství pozorování i nad naším územím, jisté náznaky pocházejí už ze středověku a existují i dokumentovaná svědectví o únosech do UFO v naší zemi.

 

Před pár dny jste se také účastnil přednášky světově známého badatele a autora Ericha von Dänikena, který zde měl velké turné. Jaký je Váš pohled na poslední dobou velice populární archeoastronautickou teorii, tedy možné návštěvy a zásahy mimozemských bytosti do naší historie.

E. von Däniken je bezesporu nejpopulárnějším zastáncem archeoastronautické teorie, který také navštívil a probádal velké množství míst a památek svědčících o mimozemských návštěvách v minulosti. Existuje množství pravěkých a starověkých památek, staveb, legend, znalostí, které se nám těžko daří vysvětlit jinak než jako památka na mimozemskou přítomnost. Myšlenka, že my jsme právě to jediné a nejdokonalejší, k čemu Kosmos ve svém vývoji dospěl, mi připadá velice troufalá. Nepochybně my jsme jedni z mnoha ve vesmíru. A nemusí to být vždy bytosti nám podobné, tedy humanoidní, mohou být odlišné vzhledem, fysiologií, psychickými schopnostmi a samozřejmě s odlišným chováním, pojetím morálky a dobra a zla. Vše svědčí pro to, že jsme předmětem zájmu a pozorování mimozemských bytostí, ale také zásahů a ovlivňování. Smysl a cíl těchto zásahů nám nemusí být vždy pochopitelný, tak jako zřejmě nechápeme smysl a účel života v Kosmu. 

 

V mých rozhovorech je již zvykem otázka na rok 2012 a zvláště pak na ono magické datum 21. 12. 2012. Jaký je Váš názor na tento fenomén? Můžeme očekávat návrat bohů, transformaci myšlení, nebo se nestane nic?

Co se stane 21. 12. 2012, to poznáme. Možná jenom to, že bude pátek 21. 12. 2012. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví to, že je to pouze konec jednoho z cyklů mayského kalendáře a po něm bude následovat další. Tím, ovšem není řečeno, že nás neohrožují různé vesmírné katastrofy jako je dopad velkých meteoritů nebo asteroidů. Nebo dočasné oslabení ochranného magnetického pole a ionosféry při periodické změně zemských magnetických pólů. Nebo také rozsáhlé geologické nebo klimatické změny, ke kterým v minulosti docházelo a není důvod domnívat se, že už nedojde. Ale také chování lidí, kteří ničí přírodu, zamořují ji produkty své činnosti, dobývají z podzemí těžké kovy a jiné suroviny a rozptylují je v ovzduší, ve vodě, v půdě a tím i ve svém organismu. Nehledě na to, že lidé vyvíjejí a vyrábějí stále ničivější zbraně, které by mohly vést k úplnému zničení života na Zemi. Ale toto vše se děje postupně a není jistě jednorázově vázáno na ono magické datum 21. 12. 2012.

Nějaké slovo závěrem, nebo vzkaz našim čtenářům?

Necítím se být v roli někoho, kdo je oprávněn udělovat ostatním zásadní rady a moudrosti. Přesto bych rád ocitoval jednu ze zásad, kterými se při svém bádání řídil můj oblíbený autor, astronom a parapsycholog, zakladatel Société Astronomique de France, Camille Flammarion:

Základní podmínkou bádání jsou pochybnosti. Přitom je důležité nikdy předem nic nepopírat, nezaujímat předem žádné stanovisko. Není namístě nekritická důvěřivost, ale ani nedůvěřivost, je třeba neustále pozorovat a zkoumat.

Mnohokrát děkuji za rozhovor

Také děkuji.

 Přeji Vám vitalitu a nadšení do budoucí práce, tak jako doposud.

Ondřej Procházka

Reklamy

Posted on Květen 29, 2012, in Alternativní myšlení, Archeoastronautika, Exopolitika, Historie, Nezařazené, Politika, Rozhovory, Ufologie, Věda and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. komentáře 2.

  1. výborně řečeno 🙂
    zajímavý rozhovor

  2. Pekný rozhovor, páčil sa mi.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: